Remote-Trading

ICT Makros

Remote-Trading Cập nhật   
This script highlights the ICT trading makros and silverbullet timewindows with different background colors on your chart. The drawings are only visible on the timeframe 1min - 5min because they become useless above and i didnt code the logic for below 1min
Phát hành các Ghi chú:
Bug fixes and more config options
Phát hành các Ghi chú:
Removed overlap between markos and added the lunch hour as red box
Phát hành các Ghi chú:
added support for the ICT killzones for forex. Switing between showing killzones on forex charts and the silverbullet and makros on future chars works automatically

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?