loxx

Variety RSI w/ Fibonacci Auto Channel [Loxx]

loxx Cập nhật   
Variety RSI w/ Fibonacci Auto Channel is an RSI indicator with 7 different RSI types and 4 Fibonacci Channels. This indicator has signal crossing options for signal, middle, and all Fibonacci levels. Bar and fill coloring is using a signal-determinant gradient coloring system to show signal strength or weakness.

What is RSI?
The relative strength index (RSI) is a momentum indicator used in technical analysis. RSI measures the speed and magnitude of a security's recent price changes to evaluate overvalued or undervalued conditions in the price of that security.

The RSI is displayed as an oscillator (a line graph) on a scale of zero to 100. The indicator was developed by J. Welles Wilder Jr. and introduced in his seminal 1978 book, New Concepts in Technical Trading Systems.

The RSI can do more than point to overbought and oversold securities. It can also indicate securities that may be primed for a trend reversal or corrective pullback in price. It can signal when to buy and sell. Traditionally, an RSI reading of 70 or above indicates an overbought situation. A reading of 30 or below indicates an oversold condition.

Included
  • Bar coloring
  • 6 types of signal crossing options
  • Alerts
  • Loxx's Expanded Source Types
  • Loxx's RSI Variety RSI types
Phát hành các Ghi chú:
Cleaned up input formatting.
Phát hành các Ghi chú:
Small coloration fix, some bars were disappearing.
Phát hành các Ghi chú:
Removed unused inputs.

Public Telegram Group, t.me/algxtrading_public

VIP Membership Info: www.patreon.com/algxtrading/membership
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?