Library "intersect"
Find Line Intersection X/Y coordinates.
Simple to use, will find intersection if it exists on the segments
if the line segments do not cross on segment, an 'na' value will be returned
if you plot new items with the output coords, they still plot.
avoid this by setting a na(x) condition before plotting new items

get(l1, l2, (optional _round))
  line intersection coordinates
  Parameters:
    l1: (line) first line
    l2: (line) second line
    _round: True to make an INT for plotting
    if not used, will not round ( overload loophole)
  Returns: with x as int if bool is used
Thư viện Pine

Với tinh thần TradingView thực sự, tác giả đã xuất bản mã Pine này như một thư viện mã nguồn mở để các lập trình viên Pine khác từ cộng đồng của chúng tôi có thể sử dụng lại nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng thư viện này một cách riêng tư hoặc trong các ấn phẩm mã nguồn mở khác, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy chung.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng thư viện này?

Sao chép văn bản vào khay nhớ tạm và dán nó vào tập lệnh của bạn.