Kamvia

[KVA]Keltner Channel Percentage

The "Keltner Channel Percentage" (KC%) indicator, designed for TradingView's version 5 language, offers a unique perspective on market volatility and trend analysis, similar yet distinct from the well-known Bollinger Bands Percentage (BB%).
Audience and Applications:

This indicator is suited for traders who prefer a volatility-based approach but seek a smoother, trend-focused alternative to BB%.
It is especially valuable in markets where volatility is not just a byproduct but a central aspect of price dynamics.

In essence, the "Keltner Channel Percentage" stands as a complementary tool to Bollinger Bands Percentage. It offers a different lens through which to view market volatility and trends, providing traders with additional insights and strategies for navigating the financial markets. Its unique combination of simplicity and depth makes it a valuable addition to the technical analyst's toolkit, suitable for a variety of trading scenarios and market conditions.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?