gu5tavo71

Trend Channel [Gu5]

gu5tavo71 Cập nhật   
SMA 200 determines the trend
Bullish trend, green candles. Down trend, red candles.
If the market value is narrow to the SMA200 channel, yellow candles.
Setting recommended for SMA Range
BTCUSD = 100
EURUSD = 1000
SPX = 100
ETHUSD = 10
Phát hành các Ghi chú:
Update to Pinescript v.4
Clean code
Channel changes color too
Phát hành các Ghi chú:
bcolor change
Phát hành các Ghi chú:
Channel change
Phát hành các Ghi chú:
Clean code
Phát hành các Ghi chú:
Now it is compatible with any market, without manual setting
Phát hành các Ghi chú:
Clean code
Phát hành các Ghi chú:
Upgrade v5.
Added multiple types of Moving Averages ('SMA', 'EMA', 'SMMA', 'WMA', 'VWMA')
Written according to PineCoders Coding Conventions for Pine
Multiple Time Frame Indicator or MTF
Not repaint
Change of license

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?