Snufkin420TC

Multi-timeframe EMA

Snufkin420TC Cập nhật   
The Multi-timeframe exponential moving average (EMA) indicator visualizes EMAs from 1 minute to 1 quarter on a single chart using the request.security function. Standard and Fibonacci timeframes are available as well as the ability to hide high-timeframe EMAs to keep the chart clean. Cross-overs and arrangement of the EMAs indicate sentiment.

Much love to DumpCap! The script is presented sans secret sauce.
Phát hành các Ghi chú:
Fixed some minor errors with framescore and coloring
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?