biswasdebasish9475

MultiTimeFrame Stochastic


Multi Time Frame Stochastic
Fast, medium, slow and Too slow stochastic of current time frame and higher time frame for creating view for buying or selling

How to use
1. For Divergence - price making higher high but stochastic making lower high or vice versa
2. choosing strategy - whether buy the dips or sell on rise
3. deciding whether downtrend or uptrend is over or not - higher time frame stochastic comes from over brought to oversold

High Probablity Buy trade
Higher time frame stoch oversold and divergence seen in chart and stoch and lower low forming stopped in chart and stoch
High Probablity sell trade
Higher time frame stoch overbought and divergence seen in chart and stoch and higher high stopped in chart and stoch

caution : it only go to 0 to 100 so some time it is overbought for long time the fall or vice versa, use it with other confirmation like price action or candlestick pattern

if you like the work
paytm donation id ----- 7001473382@paytm
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?