LonesomeTheBlue

ZigZag Chart with Supertrend

LonesomeTheBlue Wizard Cập nhật   
Hello All,

This script creates Zigzag Chart by using Zigzag waves, so it's timeless chart meaning that no time dependency on X-axis. Optionally it can calculate & show Zigzag Supertrend or Simple Moving Average. Also it can change bar colors of the main chart by trend direction of Zigzag Supertrend.

As seen below, each zigzag wave is a candle on Zigzag chart:

You have a few options and using these options you can find best settings for the securities/timeframes.
You can change Zigzag period, if you change Zigzag Period then all zigzag and the chart is recalculated/reconstructed.
You have option to show Zigzag Supertrend or Zigzag Moving Average, the options you have;
- You can change ATR Length and ATR multiplier for supertrend
- You can change Length for Simple Moving Average

You can change Zigzag candle & wick colors using options. Also you have option to change bar colors according to Zigzag Supertrend direction.

As it's timeless chart, below you can see how/when bar colors and Zigzag Supertrend change:

You can see Simple Moving Average of the Zigzag Candles:

You can play with ATR length and multiplier to find best supertrend:

You can play with the candle & wick colors:


Enjoy!

Phát hành các Ghi chú:
updated

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?