QuantVue

Session Fibonacci Levels [QuantVue]

The "Session Fibonacci Levels" indicator is a powerful tool designed for traders who aim to use Fibonacci retracement and extension levels in their trading strategy.

The indicator combines Fibonacci levels with customized trading sessions, allowing traders to observe and utilize Fibonacci levels that are automatically calculated for each defined session.

This approach offers a dynamic and session-relevant perspective on potential support and resistance levels, which can be crucial for intraday trading strategies.

🔹The indicator calculates Fibonacci retracement and extension levels based on the high and low prices of a specified trading session, dynamically adjusting to the location of the high and low bar.
  • If the low of the session occurs before the high, the fib levels are measured from low to high.
  • If the low of the session occurs after the high, the fib levels are measured from high to low.


🔹Users can set their time zone and define trading sessions, allowing for flexibility and applicability across global markets. This is particularly beneficial for traders who focus on specific market hours like the London or New York sessions.

Important sessions:
  • New York (8:00am - 5:00pm EST)
  • London (3:00am - 12:00pm EST)
  • Asia (7:00pm - 4:00am EST)
  • Custom session (user defined session in indicator settings)


🔹The indicator dynamically updates Fibonacci levels as new highs and lows are made within the session, keeping the analysis current. Additionally, it provides alerts when prices hit key Fibonacci levels, aiding in timely decision-making.

How to Use:
  • Configure the time zone and session time
  • Once the session begins, the indicator will begin highlighting the session range
  • When the session ends, Fibonacci levels based on the high and low of the session will be drawn
  • Use these levels to identify potential support and resistance areas


Get Access to the exclusive QuantVue indicators: www.quantvue.io/

Join thousands of traders in our Free Discord: discord.gg/tC7u7magU3
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?