dman103

Volume Trend Meter LTF

A new take to an already popular indicator of mine, now with lower time frame support for a volume called Volume Trend Meter LTF (VTML).
The VTM LTF indicator measures the volume pressure at a specific part of the candle (Start, Middle, or the end of the candle) and displays it as a histogram.
This indicator sums up all green candle volumes and red candle volumes over the selected part of the candle (Select in settings - start end or middle) and plots their values by subtracting increasing volume and decreasing volume .
Use this indicator to identify increasing volume with the green candles (close bigger than open) and increasing volume of the red candles (close is smaller than open).
Can also work on daily charts and higher.

======= Calculation ==========
For Green Column: The total Volume of green candles is higher than the total red candle volume .
For Red Column: The total Volume of red candles is higher than the total green candle volume .

======= Volume Trend Meter LTF Colors =======
Green: Increasing buying pressure.
Red: Increasing selling pressure.

My original VTM (not the lower time frame version):

Like if you like and Follow me for upcoming indicators/strategies: https://www.tradingview.com/u/dman103/#p...

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?