loxx

Kendall Rank Correlation NET on SMA [Loxx]

Kendall Rank Correlation NET on SMA is an SMA that uses Kendall Rank Correlation to form a sort of noise elimination technology to smooth out trend shifts. You'll notice that the slope of the SMA line doesn't always match the color of the SMA line. This is behavior is expected and is the NET that removes noise from the SMA .

What is Kendall Rank Correlation?
Also commonly known as “Kendall’s tau coefficient”. Kendall’s Tau coefficient and Spearman’s rank correlation coefficient assess statistical associations based on the ranks of the data. Kendall rank correlation (non-parametric) is an alternative to Pearson’s correlation (parametric) when the data you’re working with has failed one or more assumptions of the test. This is also the best alternative to Spearman correlation (non-parametric) when your sample size is small and has many tied ranks.

Kendall rank correlation is used to test the similarities in the ordering of data when it is ranked by quantities. Other types of correlation coefficients use the observations as the basis of the correlation, Kendall’s correlation coefficient uses pairs of observations and determines the strength of association based on the patter on concordance and discordance between the pairs.

  • Concordant: Ordered in the same way (consistency). A pair of observations is considered concordant if (x2 — x1) and (y2 — y1) have the same sign.
  • Discordant: Ordered differently (inconsistency). A pair of observations is considered concordant if (x2 — x1) and (y2 — y1) have opposite signs.

Kendall’s Tau coefficient of correlation is usually smaller values than Spearman’s rho correlation. The calculations are based on concordant and discordant pairs. Insensitive to error. P values are more accurate with smaller sample sizes.

Included:
-Toggle on/off bar coloring

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?