aamonkey

Bitcoin Network Value to Transactions [aamonkey]

aamonkey Cập nhật   
Cryptoassets have been quite turbulent in the past few weeks.

At times like this, it is especially important to look at the fundamental foundations of cryptoassets.

This indicator is based on the Network Value to Transactions, or NVT.

Definition:

NVT = Network Value / Daily Transaction Volume


Because this indicator is pulling the Daily Transaction Volume for BTC it can only be used for BTC and the daily timeframe.
Phát hành các Ghi chú:
You now can change the zone tops.
Phát hành các Ghi chú:
Updated picture
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?