MoriFX

SMC Fake Zones + InsideBar

MoriFX Cập nhật   
This indicator is useful for whom trade with "Smart Money Concept (SMC)" strategy.
It helps SMD traders to identify fake or weak zones in the chart, So they can avoid taking position in this zones.

This indicator marks "Asia session" as well as "London and New York's Lunch Time (one hour before London and NY session starts)" zones.
It also marks Inside Bar candles which SMC trades consider as order flow. You can mark every Inside Bar or only those with opposite color via setting options.

*** As we know in SMC rules
1- Supply and Demand zones in "Asia session and Lunch Times" are fake zones for SMC trading and price will engulf them in most of times.
2- "Asia session high and low" has huge liquidity and usually price sweep that in London session.

This indicator will helps traders to visually identify those Fake zones and Asia session liquidity.

* You can change session times based on your time zone in settings.
* You can set options to show all Inside Bars or only with Opposite color in settings.
Phát hành các Ghi chú:
Update changes:
* Checkbox for each session to shows on the chart or not
* Asia session and Lunch times' update

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?