ivandra447

Bollinger Bands and SMA Channel Buy and Sell


This Indicator is a combination of a standard BB indicator incorporated with a SSL Channel by ErwinBeckers which is Simple Moving average with a length of set at 10 (Default) and calculates the high and low set for the default 10 to form a Channel.
The Settings for the Bollinger Band is the standard settings on a normal Bollinger Band - Length 20, source close and Standard dev 2
The setting for the SMA is length 10 and the high and low calculated or that length to form a channel.
The SMA Channel gives a green line for the Up channel and the Red line for the down Channel.
The basis of the indicator is that the Candle close above the Basis line of the BB and the SMA green line will give a buy indicator
and the same for Sell indicator the candle close below the basis BB and the SMA line Red will give a Sell indicator.

Please note that this indicator is a mix of 2 basic indicators found in Trading view, giving Buy and Sell indicators to make things easier to not look for this visually.

This code will be open source for anyone to use or back test or use it for whatever they want.
This code is for my own personal trading and cannot be relied upon. This indicator cannot be used and cannot guarantee anything, and caution should always be taken when trading. Use this with other indicators to give certanty.
Again use this for Paper Trading only.
I want to thank TradingView for its platform that facilitates development and learning.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?