BacktestRookies

Percentage Change Function

This is little code snippet can be copied and pasted into your own strategies and indicators to easily calculate some interesting percentage change levels within a given lookback period.

The function will return:
  • The price change from the start to the end of the period
  • The price change from the start of the period to the highest point within the period
  • The price change from the start of the period to the lowest point within the period

It was originally intended to be used in conjunction with other scripts to assist with decision making. However, it doesn't look too bad as an indicator and so plots have been added.

For more information regarding the code, some commentary and free tutorials, you can visit the Bactest-Rookies (.com) website.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?