LuxAlgo

HTF Fair Value Gap [LuxAlgo]

LuxAlgo Wizard Cập nhật   
The HTF Fair Value Gap indicator aims to display the exact time/price locations of fair value gaps within a higher user-selected chart timeframe.

🔶 USAGE


The indicator can be used to detect higher time frame fair value gaps. Detected historical HTF FVG are displayed as changes in chart background colors, with a green color indicating a bullish FVG and red a bearish FVG.


The most recent HTF FVG is displayed as a candle to the right of the most recent price candle. Dashed lines indicate the exact location of the FVG upper and lower extremities.


The wicks of the FVG candle indicate the price deviation from the FVG extremities after its formation and can help determine where the FVG is located within a trend.

A "Status" dashboard is included to indicate if the FVG is mitigated or not. This is also indicated by the border of the FVG candle, with a solid border indicating an unmitigated FVG.

🔶 SETTINGS

  • Timeframe: Chart timeframe used to retrieve the fair value gaps

🔹Style

  • Offset: Offset to the right (in bars) of the FVG candle from the most recent bar.
  • Width: Width (in bars) of the FVG candle.

🔹Dashboard

  • Show Dashboard: Determine whether to display the dashboard or not.
  • Location: Location of the dashboard on the chart.
  • Size: Size of the dashboard on the chart.
Phát hành các Ghi chú:
- fixed wrong mitigation evaluation
Phát hành các Ghi chú:
- Fixed "Show Dashboard" input not working

Get access to our exclusive tools: luxalgo.com

Join our 150k+ community: discord.gg/lux

All content provided by LuxAlgo is for informational & educational purposes only. Past performance does not guarantee future results.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?