alexgrover

Efficient Price

Trading The Movements That Matters

Inspired by the Price Volume Trend indicator the Efficient Price aim to create a better version of the price containing only the information a trend trader must need.


Calculation

This indicator use the Efficiency Ratio as a smoothing constant, it is calculated as follow :

ER = abs(change(close,length))/sum(abs(change(close)),length)

The goal of the Efficiency Ratio is to show if the market is trending or ranging.If ER is high then the market is considered to be trending, if ER is low then the market is considered to be ranging.

Then the Efficient Price is calculated :

EP = cum(change(close)*ER)

When the price is trending, the indicator will show movements of the price with unchanged volatility, but if the price is not trending then the indicator will flatten those movements.Think of this indicator as both a filter and a compressor and the Efficient Price as some kind of threshold.


The Efficient Price As Input For Indicators/Strategies

If the indicator show the movement of the trending price, it can be interesting to use it as input in order to reduce the number of false signals in a strategy.

We will test 2 MACD strategy provided by tradingview, one using the closing price (In Red) and one with the efficient price (In White) as input
with both the following parameters :

fastLength = 50
slowlength = 200
MACDLength = 20
length = 50

Where length is the parameter of the Efficient Price.A spread of 2 pips is used.


Without Efficient Price : 26.88% of profitability, 69 pips of profit.
With Efficient Price : 38.46% of profitability, 336 pips of profit.


The difference of profitability is of 11.58%, the strategy with the Efficient Price made few trades and its equity have a lower variance than the equity of the MACD strategy using closing price.


Smoothed Version

It is possible to smooth the indicator output by using the following code :

EP = cum(change(close,length)*ER)


Hope you enjoy

For any questions/demands feel free to pm me, i would be happy to help you

Check out the indicators we are making at luxalgo: www.tradingview.com/u/LuxAlgo/
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?