TheOTCMECHANIC

Mark Sessions

TheOTCMECHANIC Cập nhật   
Displays trading sessions in a very flexible way.
The main intention of this indicator is to give a way to display market sessions with your own style preferences and expectations and achieve cleanness of your chart.
This indicator allows to show up to 6 sessions plus day session. Time range of the sessions are set in timezone you choose. Mostly all settings can be set in one place and be inherited by all sessions. And of course after settings inheritage you still have a way to make session setting exceptions without changing others.
You can adjust any borders of the session to show, background to show, adjust labels attachment target and their alignments, change the color of sessions, and line styles. All of those settings can turn session picture in any presentation you like.

Enjoy and I'm open to hear your advices
Phát hành các Ghi chú:
- added additional 2 sessions
- added overall color capacity changer
- added session box extender option
Phát hành các Ghi chú:
minor fixes with updating last zone of sessions

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?