facejungle

utils

facejungle Cập nhật   
Library "utils"
TODO: add library description here

maCustomseries(source, typeMa, length)
  Parameters:
    source (float)
    typeMa (simple string)
    length (simple int)

barCrossoverCounter(signalPrice, basePrice)
  Parameters:
    signalPrice (float)
    basePrice (float)

barCrossunderCounter(signalPrice, basePrice)
  Parameters:
    signalPrice (float)
    basePrice (float)
Phát hành các Ghi chú:
v2

Добавлено:
priceSource(source)
  Parameters:
    source (simple string)
Phát hành các Ghi chú:
v3
Phát hành các Ghi chú:
v4

Добавлено:
okxAlertMsg(action, signalToken, orderType, orderPriceOffset, investmentType, amount)
  Parameters:
    action (string)
    signalToken (string)
    orderType (string)
    orderPriceOffset (string)
    investmentType (string)
    amount (string)
Phát hành các Ghi chú:
v5

Updated:
maCustomseries(source, typeMa, length)
  Parameters:
    source (float)
    typeMa (simple string)
    length (int)
Phát hành các Ghi chú:
v6
Phát hành các Ghi chú:
v7
Phát hành các Ghi chú:
v8
Phát hành các Ghi chú:
v9

Removed:
okxAlertMsg(action, signalToken, orderType, orderPriceOffset, investmentType, amount)
Phát hành các Ghi chú:
v10

Added:
okxAlertMsg(action, signalToken, orderType, orderPriceOffset, investmentType, amount)
  Parameters:
    action (string)
    signalToken (string)
    orderType (string)
    orderPriceOffset (string)
    investmentType (string)
    amount (string)
Phát hành các Ghi chú:
v11

Обновлено:
maCustomseries(source, typeMa, length, offset, sigma)
  Parameters:
    source (float)
    typeMa (simple string)
    length (int)
    offset (simple float)
    sigma (simple int)

Удалено:
priceSource(source)
Phát hành các Ghi chú:
v12
Phát hành các Ghi chú:
v13
Phát hành các Ghi chú:
v14
Phát hành các Ghi chú:
v15

Добавлено:
fj_stdev(src, length, mult, middleType)
  Parameters:
    src (float)
    length (int)
    mult (float)
    middleType (simple string)

counterEvent(enent, enent2)
  Parameters:
    enent (bool)
    enent2 (bool)

avgOpenPositionPrice()

getLabelMessage(msgType, price)
  Parameters:
    msgType (string)
    price (float)

labelService(reason, triggerPrice, labelPrice, comment)
  Parameters:
    reason (string)
    triggerPrice (float)
    labelPrice (float)
    comment (string)

commentTriggerCustomseries(trigger)
  Parameters:
    trigger (string)

commentOrderCustomseries(direction, trigger)
  Parameters:
    direction (string)
    trigger (string)
Phát hành các Ghi chú:
v16

Обновлено:
commentOrderCustomseries(reason, trigger, tradeNo, qty)
  Parameters:
    reason (string)
    trigger (string)
    tradeNo (int)
    qty (float)

Удалено:
getLabelMessage(msgType, price)

labelService(reason, triggerPrice, labelPrice, comment)
Phát hành các Ghi chú:
v17
Phát hành các Ghi chú:
v18
Change maxLag
Phát hành các Ghi chú:
v19

Thư viện Pine

Với tinh thần TradingView thực sự, tác giả đã xuất bản mã Pine này như một thư viện mã nguồn mở để các lập trình viên Pine khác từ cộng đồng của chúng tôi có thể sử dụng lại nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng thư viện này một cách riêng tư hoặc trong các ấn phẩm mã nguồn mở khác, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy chung.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng thư viện này?

Sao chép văn bản vào khay nhớ tạm và dán nó vào tập lệnh của bạn.