cheatcountry

Velocity Acceleration Convergence Divergence Indicator [CC]

I created the Velocity Acceleration Convergence Divergence Indicator, and it is quite a mouthful if I do say so. I based this script on my two previous scripts: Velocity Indicator and Velocity Acceleration Indicator. This acts like a typical MACD but is much faster with the responses. This indicator is created by finding the difference between the Velocity Indicator and Velocity Acceleration Indicator to determine the overall trend strength of the underlying stock. Like the other scripts, I coded the general buy and sell signals the same, so you would want to buy when the indicator crosses over above the zero midline and sell when it crosses below the zero midline. I have also used the same colors, so darker colors for strong signals and lighter colors for normal signals.

Please let me know if you would like me to publish another script or if you want something custom done!

I created the largest stock indicator library:
github.com/ooples/

Custom Indicator Requests:
forms.gle/ouMffZR3dQ8bSJQG7

Tips are appreciated:
paypal.me/cheatcountry
patreon.com/cheatcountry
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?