CamiloMora2022

Mora's Compression Indicator

Introducing Mora's Price Compression indicator.

One of the biggest challenges in trading strategies is to differentiate between zones in which price is consolidated (so called squeezed) and zones of price expansion. Zones of consolidation can indicate traders' indecision or the creation of order blocks, but regardless of their mechanism, most indicators behave differently in those areas as oppose to times when price is trending.

A traditional indicator of consolidation zones is the so call Squeeze, which combines Bollinger Bands and Keltner’s Channels.. although broadly used, its interpretation is not quite straightforward.

Here a new indicator is introduced to identify areas of consolidation or expansion based on current and historical volatility.

Ultimately we know the price is consolidated (current volatility) when it starts raging within a narrower band that we are use to see (Historical volatility), so the ratio of the current to historical volatility becomes a straightforward identification of consolidation zones and that is what this indicator provides.

The indicator is scaled such that values near zero mean price is compressed and values near 100 price is over-extended. The indicators is designed to allow different time-frames, while avoiding repainting.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?