aaronmefford

Opening Range

aaronmefford Cập nhật   
The opening range or first 30 minutes of trading during the day sets the tone and becomes an important reference through the rest of the day. Price will react as it reaches the high and low of the opening range.

Backtesting has shown that the strategies based on the opening range have merit and provide an edge in trading. By not being aware of these points of reference you put yourself at risk.

In addition to the opening range, the distance from the high or low of the opening range plus the width of the opening range forms another important reference point.

Opening Range Rules.

Price must break out of the opening range in order to have a trending day. As long as price is inside the opening range, expect the trade to be choppy.

Once price leaves the opening range the market can begin to trend. However, before it trends most times it will retest the boundary of the opening range. This is a critical point, and a better than average entry for a position to join the trend. However, if price closes back inside the opening range watch out. Re-entry to the opening range has a high probability of going to the middle of the opening range, and a better than average probability of crossing the entire opening range.


In the above chart we can see price broke below the opening range then returned to retest the opening range before beginning a downward trend that delivered 175 pts on NQ.


Upon re-entering the opening range price tried to break down again but ultimately traveled up until it hit the 50% mark of the opening range.


Once a trend has begun the first target is the green line which is 1 width of the opening range outside of the opening range.


Once price broke out of the opening range to the upside, it came back to retest the opening range high, before beginning an uptrend that delivered 120 pts on NQ.
Phát hành các Ghi chú:
The opening range or first 30 minutes of trading during the day sets the tone and becomes an important reference through the rest of the day. Price will react as it reaches the high and low of the opening range.

Backtesting has shown that the strategies based on the opening range have merit and provide an edge in trading. By not being aware of these points of reference you put yourself at risk.

In addition to the opening range, the distance from the high or low of the opening range plus the width of the opening range forms another important reference point.

Opening Range Rules.

Price must break out of the opening range in order to have a trending day. As long as price is inside the opening range, expect the trade to be choppy.

Once price leaves the opening range the market can begin to trend. However, before it trends most times it will retest the boundary of the opening range. This is a critical point, and a better than average entry for a position to join the trend. However, if price closes back inside the opening range watch out. Re-entry to the opening range has a high probability of going to the middle of the opening range, and a better than average probability of crossing the entire opening range.


In the above chart we can see price broke below the opening range then returned to retest the opening range before beginning a downward trend that delivered 175 pts on NQ.


Upon re-entering the opening range price tried to break down again but ultimately traveled up until it hit the 50% mark of the opening range.


Once a trend has begun the first target is the green line which is 1 width of the opening range outside of the opening range.


Once price broke out of the opening range to the upside, it came back to retest the opening range high, before beginning an uptrend that delivered 120 pts on NQ.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?