cheatcountry

True Range Adjusted Exponential Moving Average [CC]

The True Range Adjusted Exponential Moving Average was created by Vitali Apirine (Stocks and Commodities Jan 2023 pgs 22-27) and this is the latest indicator in his EMA variation series. He has been tweaking the traditional EMA formula using various methods and this indicator of course uses the True Range indicator. The way that this indicator works is that it uses a stochastic of the True Range vs its highest and lowest values over a fixed length to create a multiple which increases as the True Range rises to its highest level and decreases as the True Range falls. This in turn will adjust the Ema to rise or fall depending on the underlying True Range. As with all of my indicators, I have color coded it to turn green when it detects a buy signal or turn red when it detects a sell signal. Darker colors mean it is a very strong signal and let me know if you find any settings that work well overall vs the default settings.

Let me know if you would like me to publish any other scripts that you recommend!

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?