volondbf

Iron Trader of BiznesFilosof

This indicator is intended for those who have nerves of steel and trades for a long time. You can change the settings for other tasks, but the goal was different.
If the "Turn Line" is above the baseline, then the market mood is long. This is also indicated by an arrow and signed. If the "Turn Line" is below the baseline, then the market mood is short. This is also signed and indicated by the arrow.
If the private trend changes, then the "Turn Line" color to another (red to green and green to red). This is a signal to close a position.
In more detail about the indicator on my channel in YouTube.
===
Этот индикатор предназначен для тех, кто имеет стальные нервы и торгует долго. Можно изменить параметры и для других задач, но цель была другая.
Если "Линия Переворота" выше базовой, то настроение рынка - лонг. Также это показано стрелкой и подписано. Если "Линия Переворота" ниже базовой, то настроение рынка - шорт. Это тоже подписано и показано стрелкой.
Если меняется частный тренд, то цвет "Линия Переворота" на другой (красный на зеленый, а зелёный на красный). Это сигнал для закрытия позиции.
Более подробно про индикатор на моём канале в Ютуб.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?