cbryce23

RSI MTF Dashboard

This is an RSI dashboard, which allows you to see the current RSI value for five timeframes across up to 8 tickers of your choice. This is a useful tool to gauge momentum across multiple timeframes, where you would look to enter a buy with high RSI values across the timeframes (and vice versa for sell positions).

Conversely, some traders use RSI to identify potential areas for reversals, so you would look to buy with low RSI values (and vice versa for sell positions).

In the settings, please select which 5 timeframes you require. Then select which tickers you wish to see, and you will find a dashboard on your chart to show the RSI values. The dashboard can be highlighted when the RSI value shows bearish momentum (a value under 50, of your choice) and bullish momentum (a value over 50, again of your choice). These colours and values are fully customisable.

In the settings you can also select the location of the dashboard, as well as some colour and transparency settings to enable the best possible view on screen.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?