cheatcountry

Ehlers Instantaneous Trendline V2 [CC]

The Instantaneous Trendline was created by John Ehlers (Cybernetic Analysis For Stocks And Futures pg 24) and this is an updated version of his original Instantaneous Trendline that works much better in my opinion. Buy when the indicator line turns green and sell when it turns red.

Let me know what other scripts you would like to see me publish or if you want something custom done!
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?