fikira

Educational: lines, linefill, labels & boxes

This educational script contains different examples regarding lines, linefill, labels & boxes

First part shows the use of array.new<linefill>() without first
retrieving line.new() which then are put in a linefill.new()

At every start of the week a linefill.new() is added with the top line being
previous Weekly high, and the bottom line being previous Weekly low,
if close doesn't go above top line, or below bottom line, both lines will be made longer
with 1 bar_index (line.set_x2), otherwise the lines stop, and change color

Please read the comments in the script as well

Cheers!

- We cannot control our emotions,
but we can control our keyboard -
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?