inno14

Intraday Bar's Prices Info

* Intraday Bar's Prices Info display all prices type of a bar intraday and highlight Price Zone on Chart.
* These informations may useful for place Pending Order at exact price level.
* This simple script can show info of 2 bars at one time and setup as below:
1. GMT: default is GMT+7 and adjustable
2. Time setting: Date - Month - Year - Hours - Minutes - Seconds
3. Color setting: Can adjust color for each bar
Phát hành các Ghi chú: Update box.delete at line 50 and line 97
Phát hành các Ghi chú: * Update Table Colors Setting.
* Note for Highlight Bar not intraday time frame (D,W,Mn...):
1. Change Script's Timezone to Chart's Timezone (Exchange Timezone).
2. Input Hour : Minute : Second as 0 : 0 : 0
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận