inno14

Intraday Bar's Prices Info

inno14 Cập nhật   
* Intraday Bar's Prices Info display all prices type of a bar intraday and highlight Price Zone on Chart.
* These informations may useful for place Pending Order at exact price level.
* This simple script can show info of 2 bars at one time and setup as below:
1. GMT: default is GMT+7 and adjustable
2. Time setting: Date - Month - Year - Hours - Minutes - Seconds
3. Color setting: Can adjust color for each bar
Phát hành các Ghi chú:
Update box.delete at line 50 and line 97
Phát hành các Ghi chú:
* Update Table Colors Setting.
* Note for Highlight Bar not intraday time frame (D,W,Mn...):
1. Change Script's Timezone to Chart's Timezone (Exchange Timezone).
2. Input Hour : Minute : Second as 0 : 0 : 0
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?