anmolgoel056

PERFECT ENGULFING Candlestick Patterns by Anmol

anmolgoel056 Cập nhật   
Will add some more patterns and conditions in it in future, for now its for detecting PERFECT Engulfings only.

Use these Engulfing to take a trade when it get detected on support/resistance
Phát hành các Ghi chú:
ADDED PERFECT INSIDE BARS!!
Phát hành các Ghi chú:
ADDED ZERO DOJI as ZD.... Enjoy :)
Phát hành các Ghi chú:
Fixed some errors in Engulfing detection
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?