Anton_Zhezherun

ICT Macros by Cryptofor

Anton_Zhezherun Cập nhật   
ICT Macros by Cryptofor

Time periods in which the price is most volatile. At this time, the algorithm is programmed to attack liquidity or fill a significant FVG from which the OF can continue.

Plots of macros:

1. London Macros:
 • 02:33 - 03:00
 • 04:03 - 04:30

2. New York AM Macros:
 • 08:50 - 09:10
 • 09:50 - 10:10
 • 10:50 - 11:10

3. New York Lunch + PM Macros:
 • 11:50 - 12:10
 • 13:10 - 13:40
 • 15:15 - 15:45
Features:
 • Flexible line settings
 • Flexible text settings
 • Display data for all time or for the last 24 hours
 • Switch for each type of macro
 • Macro background color settings
Phát hành các Ghi chú:
Updates:
 • Now the indicator shows the end of the macro immediately
 • Small code improvements

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?