nickolassteel

Saylor to Schiff Ratio

nickolassteel Cập nhật   
I'm reposting the Saylor to Schiff Ratio indicator that was originally developed by Michael Silva

This indicator may be used to predict key momentum shifts in the price of Bitcoin

I've set up this indicator for it to be used on the weekly timeframe as was intended.


The indicator plots in any BTCUSD spot, futures , BLX index and BTCEUR .

It paints in all time frames, but Weekly time frame is the correct one to interpret the 'official' read of it.

For that reason, I've enabled by default an option that forces the indicator to display on the Weekly value even though the time frame could be higher or lower.


Credit for this idea goes to Michael Silva: @mikepsilva

Phát hành các Ghi chú:
Hello all,

With some feedback and support I have updated the Saylor to Schiff Ratio! The PineScript version is now updated to version 5 and will now display correctly on ALL timeframes. I have also added buy and sell alerts to the chart which are enabled by default but may be disabled in the options.

I hope you all enjoy!
Phát hành các Ghi chú:
Updated color to be gray instead of white for users utilizing light mode vs. dark mode

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?