pb-algo

Dual Bollinger Band Mean Reversion

Simple but solid mean reversion indicator with sl and tp levels. Most of the code is based on the built in bollinger bands script. Designed for scalping 1-5 minute timeframes.

The indicator consists of two sets of bollinger bands .

Price has to close below the lower (fast) bollinger band , above the moving average of the (slower) bollinger band .
If price now closes above the lower (fast) bb, the indicator draws a label at the open of the next candle (which would be a potential entry point). Take profit becomes the upper bollinger band , stop loss the same distance below the open of the candle.

I've built in a simple backtesting function that calculates the potential win/loss-ratio. Loss and profit levels are 1:1. Exit strategy could be improved on.

Adjusting the lengths depending on the asset proves to be a good idea.

The slower bollinger bands can help to identify ranging markets and/or trends following regular bollinger bands theory.

Feel free to comment with any changes that you'd like to be made.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?