CryptoRox

Automated - Fibs with Limit only orders

Automated - Fibs with Limit only orders

This script was designed to demonstrate how you can use a single alert to move your limit orders around.

It is not meant to be traded live and has been built to work with Binance Futures Testnet.

You will notice a lot of plots with 5 different titles.

New = Place your limit buy at a fixed-price.
Move = Cancel the current limit buy and place it at the new fixed-price.
Filled = Cancel any limit closes and places them anew based on the new average and take profit.
Cancel = Cancels exisiting limit buys.
Cloes All = Limit close filled, no commands necessary.

The default quantity in the command is the minimum order size on Binance.


Settings

Live
- If enabled it will only place trades after the "Stat Timestamp + Start Delay" that you provide.

Start Timestamp
- Use something similar to epochconverter to get the current timestamp.

Start Delay
- Gives you 1 minute by default to start the script and create your alert before it begins looking for a new entry.

Leverage
- Default 1. Affects the "Take Profit and DCA When" Settings.

Take Profit %
- This is the percentage above the current average you'd like to place your position close at.

DCA When %
- The percentage below your last entry that you're willing to buy again.
Note: This strategy has no stop-loss and pyramiding is enabled. It is not built for, or recommended to run live.

I hope this opens some doors and helps advance your personal trading system.
Good luck and happy scripting!

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?