03.freeman

Strategy based on Squeeze Momentum Indicator [LazyBear]

This Strategy is based on LazyBear Squeeze Momentum Indicator.
I added some custom feature and filters.

You can customize a lot of features to get a profitable strategy.

Here is a link to original study.

Please use comment section for any feedback.
Next improvement (only to whom is interested to this script and follows me): study with alerts on multiple tickers all at one. Leave a comment if you want to have access to study.

********************************** IMPORTANT*******************************
I have developed an expert advisor for metatrader4 (MT4) and for jforex platform: results of expert advisor form 2015-01-01 to 2018-11-25 are very good with low drawdown and good profit.
********************************************************************************

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?