loxx

Corrected RSI w/ Floating Levels [Loxx]

loxx Cập nhật   
Corrected RSI w/ Floating Levels is an RSI indicator with floating levels that attempts to determine the periods of flat and trending periods

Regular RSI value is also displayed (in order to help to determine a trend) but the main value is the "corrected" value. Usage is simple: possible trend change on a color change. For "trend traders" possible usage of longer periods is advised.

Coloration
  • Regular RSI is shown in yellow
  • Green/Red/Gray line is corrected RSI
  • Gray boundary lines are floating level
  • White dashed line is middle floating level

Included
  • Bar coloring
  • 3 types of signal output options
  • Alerts
  • Loxx's Expanded Source Types
  • Loxx's RSI Variety RSI types
Phát hành các Ghi chú:
Small UI fix.
Phát hành các Ghi chú:
Removed unused inputs.

Public Telegram Group, t.me/algxtrading_public

VIP Membership Info: www.patreon.com/algxtrading/membership
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?