everget

Bryant Adaptive Moving Average

@ChartArt got my attention to this idea.

This type of moving average was originally developed by Michael R. Bryant (Adaptrade Software newsletter, April 2014). Mr. Bryant suggested a new approach, so called Variable Efficiency Ratio (VER), to obtain adaptive behaviour for the moving average. This approach is based on Perry Kaufman' idea with Efficiency Ratio (ER) which was used by Mr. Kaufman to create KAMA.

As result Mr. Bryant got a moving average with adaptive lookback period. This moving average has 3 parameters:
  • Initial lookback
  • Trend Parameter
  • Maximum lookback

The 2nd parameter, Trend Parameter can take any positive or negative value and determines whether the lookback length will increase or decrease with increasing ER.

Changing Trend Parameter we can obtain KAMA' behaviour
To learn more see http://www.adaptrade.com/Newsletter/NL-AdaptIndicators.htm

Freelance -> Telegram: @alex_everget

A list of Free indicators:
bit.ly/2S7EPuN

A list of Paid indicators:
bit.ly/33MA81f

Earn $30:
www.tradingview.com/gopro/?share_your_love=everget
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?