RicardoSantos

Vector2DrawLine

Library "Vector2DrawLine"
Extends line type with methods for Vector2 and Segment2.

new(origin, target, xloc, extend, color, style, width)
  Draws a line using Segment type to hold its coordinate properties..
  Parameters:
    origin: Vector2 . Origin vector of the line.
    target: Vector2 . Target vector of the line.
    xloc: string
    extend: string
    color: color
    style: string
    width: int
  Returns: line object

new(segment, xloc, extend, color, style, width)
  Draws a line using Segment type to hold its coordinate properties..
  Parameters:
    segment: Segment2 . Segment with positional coordinates.
    xloc: string
    extend: string
    color: color
    style: string
    width: int
  Returns: line object

rotate_around(this, center, angle)
  Instance method to rotate line around center vector (modifies input line).
  Parameters:
    this: line . Line object.
    center: Vector2 . Center of rotation.
    angle: float . Rotation angle in degrees.
  Returns: line. Rotated line object.

Thư viện Pine

Với tinh thần TradingView thực sự, tác giả đã xuất bản mã Pine này như một thư viện mã nguồn mở để các lập trình viên Pine khác từ cộng đồng của chúng tôi có thể sử dụng lại nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng thư viện này một cách riêng tư hoặc trong các ấn phẩm mã nguồn mở khác, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy chung.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng thư viện này?

Sao chép văn bản vào khay nhớ tạm và dán nó vào tập lệnh của bạn.