cheatcountry

Ultimate Volatility Indicator [CC]

cheatcountry Cập nhật   
The Ultimate Volatility Indicator was created by Richard Poster (Stocks and Commodities July 2021 pg 21) and this is a very simple but effective indicator. The idea behind volatility indicators is that when the indicator rises above a certain threshold then volatility is high enough and you can make a good amount of money riding the trend in the current direction and then exit when volatility drops below the threshold or until the underlying trend changes.

I have included a threshold that you can change from the default but I would recommend trying out different values to see what works best for you. This indicator will let you know as soon as volatility increases and reacts very quickly. I have included strong buy and sell signals in addition to normal ones so darker colors are strong buy and sell signals and lighter colors are normal signals. Buy when the line turns green and sell when it turns red.

Please let me know if you would like to see me publish any other indicators!
Phát hành các Ghi chú:
Updated to v5

I created the largest stock indicator library:
github.com/ooples/

Custom Indicator Requests:
forms.gle/ouMffZR3dQ8bSJQG7

Tips are appreciated:
paypal.me/cheatcountry
patreon.com/cheatcountry
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?