Biến động Lịch sử

Biến động giá Lịch sử là thước đo mức chênh lệch so với mức trung bình trong một khoảng thời gian cụ thể có thể được đặt ra. Giá càng dao động nhiều, thì giá trị chỉ báo càng cao. Xin lưu ý rằng chỉ báo này không đo được hướng thay đổi giá, chỉ đo mức biến động của giá như thế nào. Có nhiều lý do để quan tâm đến sự biến động nhưng đây chủ yếu là một biện pháp phòng ngừa rủi ro. Khi biến động tăng lên, rủi ro và sự không chắc chắn cũng tăng lên và ngược lại. Nhà giao dịch có thể sử dụng chỉ báo để này đánh dấu các công cụ có độ biến động cao để có thể chỉ ra sự thay đổi xu hướng. Nó thường được sử dụng kết hợp với các tín hiệu khác.
Hiển thị thêm Script
1
23
...
11
1
2
...
11