piriya33

CDC RSI Divergence 15-10-2016

An updated version of CDC RSI Divergence
The last version have fixed reversal amount to weed out false signal.
The reversal amount, however, needs to be calibrated to different chart.
The new one uses ATR instead, user can customize the ATR multiplier.

THIS IS NOT A TRADING SIGNAL SYSTEM

though it can be used in such a way it is not designed to.
The system helps identify Bullish and Bearish Divergence to help trader change their bias accordingly and should be used in conjunction with a trend following signal.

BULLISH DIVERGENCE is displayed with a green fill over 50 line.
BEARISH DIVERGENCE is displayed with a red fill under 50 line.
The indicator start on the bar where divergence is detected and persists for another 25 bars for easy regcognition.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?