vitelot

Time ranges

This script visualizes the different time sessions during the day.
The time ranges are set to the default Frankfurt, London, NY, Sydney and Tokyo, but can be
freely modified and turned off (I personally use to display only Tokyo and NY).
If you are a day trader, e.g. you trade with the Market Makers, this tool is a "must have".
It also displays the day of the week, which can be set off as well.

vitelot/yanez/Vts Sept 2019


PS I chose this script to belong to the "volatility" category since it can be used to highlight the Asian session,
and there was no suitable category available.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?