a_guy_from_wall_street

Simple Buy and Sell Signals

This is a Simple Indicator which shows buy and sell signals based on MACD and SSL channel.
It is not a Holy Grail Indicator. It shows a lot of false signals when the market is Consolidation Zone.
So don't use this indicator to place trades based on signals given by the indicator.
Use this as a confluence along with your technical analysis

On lower timeframes there are a lot of signals so to eliminate false signals , get a signal on higher timeframe and place a trade in the direction of the trend on lower timeframe.

Hope you'll find this helpful. Enjoy👍.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?