voided

conditional_returns

This script attempts to contextualize the instrument's latest return. It asks, "when a return of the same or greater magnitude occurred in the past, in the same direction, what was the following period's return?"

By default, the latest return is used. For example, on a daily chart, that would mean "today's" return. However, you can select any return you want using the "override" input.

The output table shows:

- The latest/override return, as a percentage. This is in the top left, fuchsia cell.

The first three, blue columns, show:

- The count of up and down (or positive and negative) next period returns. This shows you the sample size.
- The percentage of up/down next period returns.
- The average next-period return return, up and down, as percentages.

The next three, green columns show these same statistics, but for all returns--every period in the active date range is used. This data serves as a basis for comparison.

Note that you can select a custom date range with the "start" and "end" inputs. The corresponding area on the chart is shaded light grey, to show which data is used in the computations.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?