fourkhansolo

L_Beta

fourkhansolo Cập nhật   
Library "L_Beta"
TODO: add library description here

length()

beta()

simple_beta()

index_selector()
Phát hành các Ghi chú:
v2
More refined. In order to replicate/re-test the values (i.e., from Yahoo Fiance), the intervals (D,W,M) "M" must be selected.

Added:
beta_length()

beta_less_intuitive()

returns()

Updated:
beta()

Removed:
length()

simple_beta()
Phát hành các Ghi chú:
v3
1) Corrected Returns by converting the values into percentages.
2) Corrected (Country Selection) by adding a proper function name.
3) Crossed checked/referenced to Yahoo Finance and Investing.com results.
4) Time-Frame Checker added to highlight the correct selected time-frames.
5) Added table for easier sight .
- More updates coming if needed. :)
Added:
index_auto_select()

return_checker()

Removed:
index_selector()
Phát hành các Ghi chú:
v4
+ Time-frame Auto-select
+ Function: Returns (Now has output for decimal and percentage)
+ Function: Index (You can now reference to more options!)
+ Table: Helpful "Legend" Section
() More updates coming when appropriate.
:)
Added:
timeframe_auto_select()
Phát hành các Ghi chú:
v5
+ correction: the frequency/intervals selection is now based on "D" and then finally based on the selection.
>> More Accurate than the previous version.
Added:
positron()
Phát hành các Ghi chú:
v6
Thư viện Pine

Với tinh thần TradingView thực sự, tác giả đã xuất bản mã Pine này như một thư viện mã nguồn mở để các lập trình viên Pine khác từ cộng đồng của chúng tôi có thể sử dụng lại nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng thư viện này một cách riêng tư hoặc trong các ấn phẩm mã nguồn mở khác, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy chung.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng thư viện này?

Sao chép văn bản vào khay nhớ tạm và dán nó vào tập lệnh của bạn.