inno14

MA Trend Monitor

inno14 Cập nhật   
MA Trend Monitor base on 3 Moving Average to define and display trend status on all time frame.
1. Calculate
* Fast Moving Average apply to High Price and Low Price
* Slow Moving Average apply to Close Price
* Trend defined by rule below:
- Up trend when Moving Average of Low Price moving above Moving Average of Close Price
- Down trend when Moving Average of High Price moving below Moving Average of Close Price
- Sideway when Moving Average of Close Price moving between 2 Moving Average of High and Low Price

2. Interface
* Color:
- Up trend: green
- Down trend: red
- Sideway: gray

* Fast Moving Average
- Default period: 20
- Moving Average Type: EMA/SMA

* Slow Moving Average
- Default period: 70
- Moving Average Type: EMA/SMA

* Line Resolution
- Number of Line: 13 (from 1 minute to 1 Month)
- Resolution of each line adjustable or disable.
Phát hành các Ghi chú:
Added Infomation: Age of Trend.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?