inno14

MA Trend Monitor

MA Trend Monitor base on 3 Moving Average to define and display trend status on all time frame.
1. Calculate
* Fast Moving Average apply to High Price and Low Price
* Slow Moving Average apply to Close Price
* Trend defined by rule below:
- Up trend when Moving Average of Low Price moving above Moving Average of Close Price
- Down trend when Moving Average of High Price moving below Moving Average of Close Price
- Sideway when Moving Average of Close Price moving between 2 Moving Average of High and Low Price

2. Interface
* Color:
- Up trend: green
- Down trend: red
- Sideway: gray

* Fast Moving Average
- Default period: 20
- Moving Average Type: EMA / SMA

* Slow Moving Average
- Default period: 70
- Moving Average Type: EMA / SMA

* Line Resolution
- Number of Line: 13 (from 1 minute to 1 Month)
- Resolution of each line adjustable or disable.
Phát hành các Ghi chú: Added Infomation: Age of Trend.
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

good to see useful update bt not able to see the Age in proper manner when applied 2 or 3 indicators, plz o work on VWAP Volume :/
Phản hồi