LonesomeTheBlue

Divergences for many indicators v2.0

A gift from me to all.

This script is developed to find Divergences for many indicators. it analyses divergences and then draws line on the graph. red for negatif, lime for positive divergences.

Currently script checks divergence for RSI , MACD , MACD Histogram, Stochastic , CCI , Momentum, OBV, Diosc, VWMACD and CMF indicators. You can use some or all of these indicators to check divergences as you wish by choosing them on the menu. Also you can add/remove many other indicators to the script to check if there is divergence.

The script first calculates tops/bottoms by using higher time frame zig zag and then finds divergences.

Higher Time Frames are
if currend period 1 min => HTF = 5 mins
if currend period 3 mins => HTF = 15 mins
if currend period 5 mins => HTF = 15 mins
if currend period 15 mins => HTF = 1 hour
if currend period 30 mins => HTF = 1 hour
if currend period 45 mins => HTF = 1 hour
if currend period 1 hour => HTF = 4 hours
if currend period 2 hours => HTF = 4 hours
if currend period 3 hours => HTF = 4 hours
if currend period 4 hours => HTF = 1 day
if currend period 1 day => HTF = 1 week
if currend period 1 week => HTF = 1 week

future plan : script finds regular divergences, soon I will add hidden divergences and also I plan to add alert ;)


Phát hành các Ghi chú: Fixed some options
Phát hành các Ghi chú: Added Alert !
Phát hành các Ghi chú: in order to find tops and buttoms script waits for higher time frame completion and this may cause a few bars latency. To solve it, I changed script & added early alarm system. Before completion of HTM if there is divergences you can see red label above bar and lime label below bar. Red label above bar means alert for negative divergence and lime label below bar means positive divergence.
Phát hành các Ghi chú: Fixed the redundant white line.
Phát hành các Ghi chú: Added hidden and exaggerated divergences. showing hidden divergences is optional. P.S. I don't recommend using hidden divergences because it's not trustable as regular ones.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?