LuxAlgo

SuperTrend Polyfactor Oscillator [LuxAlgo]

The SuperTrend Polyfactor Oscillator is an oscillator based on the popular SuperTrend indicator that aims to highlight information returned by a collection of SuperTrends with varying factors inputs.

A general consensus is calculated from all this information, returning an indication of the current market sentiment.

🔶 USAGE


Multiple elements are highlighted by the proposed oscillator. A mesh of bars is constructed from the difference between the price and a total of 20 SuperTrends with varying factors. Brighter colors of the mesh indicate a higher amount of aligned SuperTrends indications.


The factor input of the SuperTrends is determined by the user from the Starting Factor setting which determines the factor of the shorter-term SuperTrend, and the Increment settings which control the step between each factor inputs.

Using higher values for these settings will return information for longer-term term price variations.

🔹Consensus


From the collection of SuperTrends, a consensus is obtained. It is calculated as the median of all the differences between the price and the collection of SuperTrends.

This consensus is highlighted in the script by a blue and orange line, with a blue color indicating an overall bullish market, and orange indicating a bearish market.


Both elements can be used together to highlight retracements within a trend. If we see various red bars while the general consensus is bullish, we can interpret it as the presence of a retracement.

🔹StDev Area

The indicator includes an area constructed from the standard deviation of all the differences between the price and the collection of SuperTrends.


This area can be useful to see if the market is overall trending or ranging, with a consensus over the area indicative of a trending market.

🔹Normalization

Users can decide to normalize the results and constrain them within a specific range, this can allow obtaining a lower degree of variations of the indicator outputs. Two methods are proposed "Absolute Sum", and "Max-Min".


The "Absolute Sum" method will divide any output returned by the indicator by the absolute sum of all the differences between the price and SuperTrends. This will constrain all the indicator elements in a (1, -1) scale.


The "Max-Min" method will apply min-max normalization to the indicator outputs (with the exception of the stdev area). This will constrain all the indicator elements in a (0, 1) scale.

🔶 SETTINGS

  • Length: ATR Length of all calculated SuperTrends.
  • Starting Factor: Factor input of the shorter-term SuperTrend.
  • Increment: Step value between all SuperTrends factors.
  • Normalize: Normalization method used to rescale the indicator output.

Get access to our exclusive tools: luxalgo.com

Join our 150k+ community: discord.gg/lux

All content provided by LuxAlgo is for informational & educational purposes only. Past performance does not guarantee future results.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?