maybethatguy

Candle Color Overlay

maybethatguy Cập nhật   
Description:
The Candle Color Overlay (CCO) indicator is a powerful tool for visualizing price movements on a chart. It overlays the chart with customizable colors, highlighting bullish and bearish candles based on their open and close values. This indicator helps traders quickly identify the direction of price movements and assess market sentiment.

How it Works:
The Candle Color Overlay indicator performs the following steps:
1. Calculation of the OHLC (Open, High, Low, Close) values for each candle based on the selected timeframe.
2. Classification of each candle as bullish or bearish:
- A bullish candle is when the closing price is greater than or equal to the opening price.
- A bearish candle is when the closing price is lower than the opening price.
3. Overlaying colors on the chart:
- The indicator applies a bullish color to the background when candles are classified as bullish and a bearish color to the background when candles classified as bearish. This overlay provides a visual representation of price movements.
4. Optional display of price movement labels:
- If enabled, the indicator shows a text label at the bottom of the current candle, indicating the percentage increase or decrease in price during a bullish or bearish background period.

Usage:
To effectively use the Candle Color Overlay indicator, follow these steps:
1. Add the indicator to your chart from the list of available indicators.
2. Configure the indicator's inputs:
- Choose the desired color for bullish candles using the "Bullish Color" input.
- Select the preferred color for bearish candles using the "Bearish Color" input.
- Specify the timeframe for analysis using the "Time Frame" input (default is 1 hour).
- Optionally enable the "Show Background Price Movement" input to display the percentage increase or decrease in price during each background period.
3. Analyze the colored overlay:
- Bullish colors represent candles where the closing price is greater than or equal to the opening price, indicating bullish sentiment.
- Bearish colors represent candles where the closing price is lower than the opening price, indicating bearish sentiment.
4. If enabled, observe the price movement labels
5. Combine the insights from the colored overlay and the price movement labels with other technical analysis tools, such as trend lines, support and resistance levels, or candlestick patterns, to make well-informed trading decisions.
Phát hành các Ghi chú:
Pine Coders Required Changes
Phát hành các Ghi chú:
- The default timeframe has been adjusted to 5 minutes
- The default background candle color transparency has been set to 20%
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?