thiendongminZ

Signal VN30F1 Intraday

Signal VN30F1 Intraday used to trade VN30F1 index futures contract in Vietnam stock market. Intraday signal with 1-Minute trade Scalping signal.

How to intraday trading:
1-Minute is the best time frame for day trading.
Signal Short EMA #01:

Signal Short EMA #02 and #03

SIgnal Short EMA #04

Signal Short #01

Signal Short #02

Signal Short #03

Signal Short #04

When there is an Stop Short signal, Stop Short and watch for Long points.

When there is an Stop Long signal, Stop Long and watch for Short points.

Signal Take Profit for Long:


Current support and resistance , use as entry or break or stop loss:

Trend analysis by indicator:

Phát hành các Ghi chú: Update Signal Buy/ Long for intraday
Phát hành các Ghi chú: Fix rounded decimal
Tập lệnh chỉ hiển thị cho người được mời

Quyền truy cập vào tập lệnh này bị hạn chế đối với người dùng được tác giả ủy quyền và thường yêu cầu thanh toán. Bạn có thể thêm nó vào mục yêu thích của mình, nhưng bạn sẽ chỉ có thể sử dụng nó sau khi yêu cầu sự cho phép từ tác giả. Liên hệ thiendongminZ để thêm thông tin, hoặc làm theo hướng dẫn của tác giả bên dưới.

TradingView không đề xuất trả tiền cho một tập lệnh và sử dụng cho đến khi bạn hoàn toàn tin tưởng tác giả và hiểu cách thức hoạt động của tập lệnh. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tìm thấy một giải pháp thay thế nguồn mở miễn phí trong Thư viện Công cộng của chúng tôi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Hướng dẫn của tác giả

If you want access then please send me message with your request

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Cảnh báo: vui lòng đọc trước khi yêu cầu quyền truy cập.