skyline-trader

VSA Volume

skyline-trader Mod Cập nhật   
Volume indicator judging level of volume per bar accordingly to Volume Spread Analysis rules. It allows either to set static volume levels or dynamic ones based on ratio comparable to Moving Average. Bars are coloured based on ratio or static levels, visually presenting level of Volume (low, average, high, ultra high).
Phát hành các Ghi chú:
Improved handling of static volume levels, that are now working and color in a correct way volume bars.
Phát hành các Ghi chú:
  • added possibility to display MA based on defined session range
  • added predefined settings switch for volume for NQ and DAX for interval M1
Phát hành các Ghi chú:
Fixed issue with Predefined levels for NQ and DAX
Phát hành các Ghi chú:
Added display of divergences accordingly to VSA Volume rules:
- Bullish Divergence - when price drops and volume fall
- Bearish Divergence - when price rise and volume fall

Those are extremely powerful signals of potential reversals of trends, as those divergences are signalling lack (decrease) of Supply/Demand that fuelled earlier the move on market.
Phát hành các Ghi chú:
Rewritten from scratch mechanism of calculating Average Volume from last Sessions (configurable via Inputs)
Phát hành các Ghi chú:
- Fixed and optimised calculations of Session Average Volume
- added predefined settings for time to calculate Session Average for EU and US markets
Phát hành các Ghi chú:
Completely rewritten from scratch logic of Volume Analysis.
Enjoy!

skylinetrader.io

AI calculated Levels based on Darkpool and Options market data
Automatic Scanner of Supply & Demand on the market - VSA Scanner. Get edge in your trading!
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?